Issue 1:1 (summer 2008)

 

 

Jiruu Deega is Here by Ziyad Kadir / go back to First Issue

Jiruu deega jiru seete?
Osoo deemtu karatti dutee
Shamaa mara lafa futee
Afaanin qabdee lafa buftee
Jiruu tann jiru jeete
Jiru deega jiru seete

Jiru deega jiru seetee?
Jireenyaa nama gadii
Gaariin keetis tahee badii
Tokko ijaartu diigan sadii
Kutaachisan siyu abdii
Jiru tanan jiru jette
Jiru deega jiru seete

Jiru deega jiru seetee?
Kan dhalatuu hin guddatu
Kan qootatuu hin haamatuu
Kan nyaatu hin gabbatuu
Jireenyaa kanaaf atu boote
Jiru deega jiru seetee

Jiru deega jiru seetee?
Kan ormaatu nam-fuusiftii
Kan waal jaalatu wal-dhabsifti
Amala atii hin qabnee si barsiifti
Gadhee si gootetuu si arrabsiiftii
Jiru akkanatti si salphiftee
Atuu kaatee jala ceetee
Jiru deega jiru seetee

Jiru deega jiru seetee?
Halkanii guyyan dukkanumaa
Jiru hin qabnee walqixxumma
Guyyan hundi kan gabrumma
Takka tan hin qabdu bilisumma
Tanumaayyu jala ceene
Jiru deega jiru seenee

Jiru deega jiru seete?
Waaqa gonee ilmaa nama
Hattun hundii ta’e amanama
Hundaa baree gaariif hama
Jiru tanan jiru jenne
Jiru deega jala ceene

__________________________________________________________________

Ziyad Kadir was born in Abomsa, Oromia. He is currently a undergraduate student at the University of Minnesota, Duluth where he studies Mechanical Engineering. He likes to write poems, songs and short plays