Poem

 

 

Yoo kaane hin dhabnu bilisummaa by Anonymous / go back to Fourth Issue 

Yoo kaane hin dhabnu bilisummaa

Dammaqaa ka’aa, maaliif gadi jennaa ?
Yeroon  keenya ammaa, mataa olqabannaa
Tan duraatuu nu geessii, gadi qabaan diinaa
Harras jaluma ciisuuf, callifnee tetteenyaa
Gogaa akkamii uffannee , dhiiga akkamii qabnaa?
Kan nurratti hadoodee, taa’u qabsoo diinaa
Silaa akka gabrummaatii, lafarraayyuu dhumnaa
Kan jirutu horaa, akkamiin dhabamnaa ?

Osoo biyya qabnuu , irra jiraachuu dadhabnee
Osoo afaan qabnuu, diinaan lugaamamnee
Roorroon nu baaftee, biyyarraa baqannee
Kan biyyatti hafnes, beela mudannee
Kuun rasaasaanuu dhumaa, salphumatti ajjeefamee
Gatiin lubbuu keenyaa , tayfiitti madaallamee
Namaan gadi taanee, namummaa dhabne.

Harras akkasumaa, nuti coraa hin qabnuu
Kan siree korree, hirriibaaf kurruufnuu 
Yaa ummata keenya, dammaqaa haa kaanuu
Namaan wal qixxaachuuf, nutis haafalmannuu
Qabeenya keenyarratti, falmii haa garsiifnuu
Usnee tattaa’uu mitii, gamuma hundaanuu.

Kan qawwee hidhates, rasaasa qabatee
Kan barnoota qabus, qalama fudhatee
Dubartiif dhiiraan, hundumtuu hirmaatee
Qooda qaburratti, dirqama bahatee
Akka nama bilisoomee, osoo tahuu baatee
Gabrummaa jalaa bahuuf, ka’ee dhidhiitatee
Silaa diina ufirraa buusuun, way fagoo taatee ?

Garuu waatu jiraa, san nu martuu ni beeynaa
Tan gufuu nutti taatee, bilisummaa teenyaa
Isiittis ni duullaa  tunis waan salphinaa
Fira ofii dhiifnee, alagaaf bitamnaa
Mammaaksa Oromoo, kan dabre hubannaa
Gorsaaf nuu dhiisanii, daganne moo beeynaa
Akkana jedhaa kunoo, ilmoon bofaa bofumaa
Alagaan waa siif hin godhuu, firumatu sitti aanaa
Lakki mee hubadhuu, itti yaadi kanaa
Numatu wal dhibee, jechuun salphinaa
Nyaata kokkee laallee, ummata keenya hubnaa
Isaan jechuun ammoo, abbaaf haadha keenyaa
Qarshiitti gurgurree, qabeenyaan jijjiirannaa
Tan boodaa hin laalluu, tan ammaa qofa garraa
Yoo beelofnes , jabeeffachuu dadhabnaa
Lakki mee hubadhuu, itti yaadi tanaa.
Bu’aa siif qabaa, firatu sitti aanaa
Qabsoo bu’aa hin qabne, dhiisi harran tanaa
Tan haqatti hiriirii, ka’i waliin kaanaa
Kaayyoo dhugaa taate, waliin jabeeffannaa
Yoos qabsoo taatii, tan firaaf falmannaa
Tan duraanii kijibaa, maaliif wal sossobnaa
Ammas gaafiin keenya kanaa, isarratti du’uu qabna.
Kan ormaa saamuufii mitii, kan keenya bilisa baafnaa
Afaanii fi aadaa keenya, jennee ni guddifannaa
Koottaa nuu baraa mitii, keenyuma barsiifannaa
Lafa baldhoo qabnaa, hin jenne teessan nuuf muraa
Nuu dhiisaa jennee teenya, tanuma gaafa duraa
Jennaan nu didanii, balleessaa maal qabnaa ?
Nutis tanuma jennee, addunyaatti himannaa
Garaa jalaanis, isii wawwaraanaa
Tana hin dhiifnu kaa, isiirratti ni dhumnaa
Mirga rabbi nuu kennee, isiif jennee dhiifnaa ?
Yoo dubbiin jabaattees, tahuu hin ooltu boodaa
Lola mancaaf albee, tan gaafa Ruwaandaa
Tan halkan tokkotti dhume, kumaatamni ummataa
Sanuu caalchifnee, godhuun ni salphataa
Akka lukkuu qufaan qabe yeroo ammaa
Barbaadanii gubuudha, maal qabnaaf beellama
Rabbiin nuhaa gargaaruu, kan jenne hundumaa
Nutis yoo kaane, hin dhabnu bilisummaa.

______________________